HCL nr. 177 din 30.08.2022

0
HCL nr. 177 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 177 din 30.08.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Parcelare teren, construire 4 locuințe P+M, împrejmuire și racorduri la utilități”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 56154 din 16.08.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 57138 din 18.08.2022 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere:

  • solicitarea nr. 44357 din 28.06.2022 al dnei BÂZGAN MIHAELA;
  • avizul arhitectului șef nr. 4 din 12.08.2022;
  • raportul informării și consultării publicului nr. 56023 din 12.0.2022;

Văzând avizul de legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul nr. 57 din 29.08.2022 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul nr. 197 din 29.08.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, alin. 3, lit. „e”, al art. 140, alin. 1, si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”Parcelare teren, construire 4 locuințe P+M, împrejmuire și racorduri la utilități – str. Viitorului, f. nr, NC 59702 și 59396 – Roman”, proiect nr. 50/2021 elaborat de S.C. Dac Profesional S.R.L., proprietate privată persoană fizică, cu suprafața de 17.100 mp., în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Arhitect Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform proiectului nr. 50/2021, planșa U4 – “Plan – obiective de utilitate publică” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției. De asemenea, toate amenajările rutiere precum și dotările tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 3. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani.

Art. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități și a branșamentelor de către beneficiar pe cheltuiala proprie.

Art. 5. Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1