HCL nr. 176 din 30.08.2022

0
HCL nr. 176 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 176 din 30.08.2022
privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Referatul de aprobare nr. 56538 din 17.08.2022 întocmit şi înaintat de către primarul municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 56866 din 18.08.2022 întocmit şi înaintat de către Direcția Economică;

Văzând avizul de legalitate dat de către secretarul general al municipiului Roman nr. 58688 din 25.08.2022, avizul favorabil nr. 101 din 29.08.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 196 din 29.08.2022 al Comisiei juridice, avizul favorabil nr. 20 din 29.08.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret;

Luând în considerare:

– Adresa nr. 22253/16.08.2022 a Consiliului județean Neamț înregistrată la Municipiul Roman sub nr. 56477/17.08.2022;

– Anexa nr.6 din Hotărârea de Guvern nr. 640/2017 pentru aprobarea “Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023”, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.08.2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea “Programului pentru școli al României” în anul școlar 2022-2023, publicată în Monitorul Oficial al României 798 din 11.08.2022;

– Art. 129, alin (2), lit. d), alin (6), lit. d) și alin (7), lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului si a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman;

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Primarul Municipiului Roman.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 13
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 5
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0