HCL nr. 175 din 30.08.2022

0
HCL nr. 175 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 175 din 30.08.2022
privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 55.043 din 09.08.2022 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 55.997 din 12.08.2022 întocmit de Serviciul Control, Calitate, Monitorizare Mediu și Marketing Instituțional;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 100 din 29.08.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 195 din 29.08.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată; ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu completările și modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. e), ale art. 139, alin. (1), ale art. 140, alin. (1) precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1 Se aprobă Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman și structurile specializate din cadrul Municipiului Roman.

ART. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0