HCL nr. 174 din 30.08.2022

0
HCL nr. 174 din 30.08.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 174 din 30.08.2022
privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 58237 din 24.08.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 58249 din 24.08.2022 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 58688 din 25.08.2022 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 56 din 30.08.2022 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 194 din 30.08.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 51000/25.07.2022 și 51664/27.07.2022;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 8958/17.06.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Spiridon Vasile si Virginia, ce are ca obiect apartamentul nr. 31, situat în blocul 19, etajul II, scara B din strada Gloriei, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Spiridon Vasile și Virginica în loc de Spiridon Vasile si Virginia cum greșit s-a menționat.

Art. 2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 5098/26.03.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Scorțescu Iulian și Maria, ce are ca obiect apartamentul nr. 26, situat în blocul 24, etajul I, scara B din strada Smirodava, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Scorțescu Iulian-Alexandru și Maria în loc de Scorțescu Iulian și Maria cum greșit s-a menționat.

Art. 3. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 7492/20.05.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Grumezescu Sebastian-Didi și Elena, ce are ca obiect apartamentul nr. 60, situat în blocul 7, etajul 1, scara E din strada Alexandru cel Bun, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Grumezescu Sebastian-Didi și Elena în loc de Grumăzescu Sebastian-Didi și Elena cum greșit s-a menționat.

Art. 4. Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin GHICA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale pri-vind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 18 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 3 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0