HCL nr. 175 din 11.08.2021

0
HCL nr. 175 din 11.08.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 175 din 11.08.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 150 din 28.06.2019

PROIECT: „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare şi Egalitate”, cod SMIS 130147
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Prioritatea de Investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, apel de proiect nr.2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 59300 din 06.08.2021 înaintat de către domnul Achiriloaei Leonard – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 59487 din 09.08.2021 al Direcţiei Tehnice şi de Investiţii;

Văzând avizul de legalitate nr. 60289 din 10.08.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 85 din 11.08.2021 al Comisiei pentru bugetfinanţe, precum şi avizul favorabil nr. 187 din 11.08.2021 al Comisiei juridice,

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 8.3 C (copii) apel 2, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d” și alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolul 3 din H.C.L. nr. 150 din 28.06.2019, care va avea următorul conținut:
Art. 3. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții „CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI – NC 59588”, parte a proiectului „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare şi Egalitate”, în cuantum de 3.198.041,88 lei (inclusiv T.V.A.);”

Art. 2 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 150 din 28.06.2019, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă devizul general actualizat al proiectului, conform anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei
Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU