HCL nr. 174 din 11.08.2021

  0
  356

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 174 din 11.08.2021

  privind acordarea unor facilități

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinand referatul de aprobare nr. 60013 din 10.08.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 60087 din 10.08.2021 întocmit de către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 60289 din 10.08.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 84 din 11.08.2021 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 19 din 11.08.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 186 din 11.08.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c”, ale alin. (4), lit. „a” , ale alin. (7), lit. „f”, ale alin (14), precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei brute maxime de 10.000 lei, pentru premierea Cetățeanului de Onoare al Municipiului Roman, Bianca Florentina Ghelber (Perie), pentru performanța sportivă obținută la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

  Art. 2 Se aprobă accesul gratuit la toate bazele sportive, de recreere și agrement, aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Roman, Cetățeanului de Onoare al Municipiului Roman, Bianca Florentina Ghelber (Perie) precum și membrilor de familie ai acesteia, pe perioada mandatului actualului legislativ.

  Art. 3 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

  Art. 4 Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Elena CHELMUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU