HCL nr. 173 din 29.07.2021

0
HCL nr. 173 din 29.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 173 din 29.07.2021

privind aprobarea Devizului general reactualizat pentru obiectivul de investitie „REABILITARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA „VASILE ALECSANDRI” – CORP B,
Municipiul Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 55436 din 21.07.2021 întocmit de către Primarul Municipiului Roman – d-nul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 55596 din 22.07.2021 întocmit de către Direcţia Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 56010 din 23.07.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 81 din 27.07.2021 al comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 183 din 27.07.2021 al comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, ale art. 42, alin.1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice precum și Devizul general reactualizat al obiectivului înregistrat sub nr. 53230 din 14.07.2021, însoțit de memoriile justificative întocmite de proiectantul obiectivului;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „d”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA „VASILE ALECSANDRI” – CORP B, Municipiul Roman”, valoarea reactualizată a devizului general fiind de 3.597.075,73 lei incl. TVA, din care C+M = 2.922.510,48 lei, incl TVA, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 219 din 26.09.2019.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică și de Investiții şi Direcţia Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului general al municipiului Roman instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU