HCL nr. 172 din 29.07.2021

0
HCL nr. 172 din 29.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 172 din 29.07.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului: Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural “Unirea”, reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman

Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii,
Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale,
Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România,
Apel de proiecte: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 54889 din 20.07.2021 înaintat de către domnul Leonard ACHIRILOAEI, Primar al Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 54890 din 20.07.2021 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 56010 din 23.07.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 80 din 27.07.2021 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 182 din 27.07.2021 al Comisiei juridice.

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 1, Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolul 4 din H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018, care va avea următorul conținut:
„Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural “Unirea”, reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces în Municipiul Roman, în cuantum de 580.355,05 lei (308.231,20 lei – 2% şi 272.123,85 lei – cheltuieli neeligibile)”

Art. 2 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 194 din 21.08.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU