HCL nr. 167 din 24.07.2019

0
HCL nr. 167 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 167 din 24.07.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local , a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman și a listei de investiții la Clubul Sportiv Municipal Roman , pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13988 din 18.07.2019 iniţiată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 71 din 24.07.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 167 din 24.07.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. b și alin. 4, lit. a, ale art. 139, alin. 3, lit. „a”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. l, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2019 conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019 – conform anexei nr. 2;

Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea Listei de studii si proiecte finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 6 Se aproba lista de investitii la Clubul Sportiv Municipal Roman- conform anexei nr. 6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU