HCL nr. 166 din 24.07.2019

0
HCL nr. 166 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 166 din 24.07.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 147 din 19.06.2019 privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

Examinând Referatului de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 13923 din 17.07.2019 iniţiat de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 14019 din 18.07.2019 întocmit de Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 70 din 24.07.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 20 din 24.07.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 176 din 24.07.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de secretarul general al municipiului Roman.

Având în vedere prevederile O.G. nr. 99/2000 aprobată prin Legea nr. 650/2002 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, ale Legii nr. 12/1990R privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite cu modificările ulterioare, ale H.G. nr. 384/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ale H.G. nr. 1454/2004 pentru probarea criteriilor de implementare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţa mare şi definirea structurilor de vânzare, precum şi ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, alin. (7), lit. „d” și lit. ,,e” şi alin. (9), lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art.196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă organizarea Festivalului KULT FEST 4, în perioada 9 – 11 august 2019, în Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova” (Zona de Picnic și Ștrand) și Stadionul Municipal „Moldova”.
Festivalul prevăzut la alin.1 se declară ca fiind eveniment de interes local.

Art. 2 Se aprobă completarea și modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. 147 din 19.06.2019 după cum urmează:

  • la cap.III, art. 3.1. se introduce litera h) care va avea următorul cuprins:
    „h) Să asigure pe cheltuiala proprie prestația cel puțin a unui artist, în limita sumei de 60 000 lei.”
  • la cap. III, art. 3.3. se introduc literele r), s) și ș) care vor avea următorul conținut:
    ”r) „În situația în care resursele financiare ale partenerului Asociația Kult Generation provenite din încasările evenimentului și ale sponsorilor vor putea acoperi parțial sau total această cheltuială, Asociația Kult Generation se obligă se deconteze partenerului Municipiul Roman, suma încasată și neutilizată, în limita plății angajate.
    s) să prezinte un raport economico – financiar cu privire la eveniment și documente justificative privind modul de încasare și cheltuire a sumelor, în forma și structura solicitată de Direcția Economică a Municipiului Roman.
    ș) să permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Roman verificarea modului de evidențiere a evenimentului în documentele economico-financiare.”

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU