HCL nr. 168 din 24.07.2019

0
HCL nr. 168 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 168 din 24.07.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referat de aprobare nr. 14052 din 19.07.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum si raportul de specialitate nr. 14054 din 19.07.2019 întocmit de către Direcția de Asistență Sociala a municipiului Roman;

Văzând avizul favorabil nr. 72 din 24.07.2019 al Comisiei pentru bugetfinante, avizul favorabil nr. 168 din 24.07.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de Secretarul general al Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. „o” din Legea nr. 92/2007- Legea serviciilor de transport public local;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”si alin. 3, lit. „c” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică punctul 1, lit. „c” din anexa la H.C.L. nr. 55/2009, Regulamentul privind acordarea de gratuitati pe transportul urban de calatori pentru unele categorii de persoane din municipiul Roman, care va avea urmatorul cuprins:
„Persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, si celor care au fost persecutate sau deportate de către regimul instaurat în România cu începere de la data de 14 septembrie 1940 până la data de 23 august 1944 din motive etnice şi rasiale, potrivit prevederilor art.6, lit. “b” din Decretul-Lege nr. 118/1990R, precum și soțului supraviețuitor al celui decedat, căruia i s-a stabilit, prin hotărâre a Comisiei de aplicare a O.G. 105/1999, calitatea de urmaș al persoanei persecutate”.

Art. 2 La punctul 3, după subpunctul (4) se introduce subpunctul (5) care va avea următorul conținut:
„(5) Pentru persoanele încadrate în grad de handicat grav și accentuat cu valabilitate – permanent se vor elibera legitimații anuale de călătorie de luni până duminică.”

Art. 3 Celelalte prevedri ale H.C.L. nr. 55/2009 rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU