HCL nr. 165 din 06.07.2018

  0
  1120

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 165 din 06.07.2018

  privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții:
  „Construire locuințe sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului”,jud. Neamț

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 12911 din 04.07.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 12913 din 04.07.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;

  Văzând avizul favorabil nr. 88 din 06.07.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 165 din 06.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 13079 din 06.07.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

  Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi cele ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 13, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Construire locuințe sociale în Municipiul Roman, Strada Islazului”, jud. Neamț, în valoare totală de 7.979.534 lei.

  Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate mai sus enunţat. Valoarea totală a devizului general este de 7.979.534 lei, din care C+M de 6.756.489,5 lei, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin GHICA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU