HCL nr. 164 din 06.07.2018

  0
  1081

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 164 din 06.07.2018

  la proiectul de hotărâre privind modificarea unor hotărâri

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 12902 din 04.07.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 12903 din 04.07.2018 al Serviciului de Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

  Văzând avizul favorabil nr. 87 din 06.07.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 20 din 06.07.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, avizul favorabil nr. 164 din 06.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 13079 din 06.07.2018 al Secretarului municipiului Roman;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “b” și „d”, alin. 4 lit. „a” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 4 ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se modifică pct. 1.2. din anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 153 din 27.06.2018, care va avea următorul conținut:
  1.2. A.P.F.R.- Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, cu sediul în București, str. General Berthelot 27, sector 1, 010164, tel 0213 266 480, 0213 260 268., e-mail mara.nicolaescu@tiff.ro, reprezentată prin dl. Tudor Giurgiu, președinte, doamna Alexandra Boghiu, coordonator proiect, tel. 0733 735.906 și dna Mara Nicolaescu, tel. 0722628967”.

  Art. 2 Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 153 din 27.06.2018, în sensul modificării perioadei de desfășurare a Proiectului Festivalurile Istorice ale României – ZARGIDAVA – Ediția I, la Roman, care va fi 13-15 iulie 2018 în loc de 06-08 iulie 2018.

  Art. 3 Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 154 din 27.06.2018, în sensul modificării perioadei de desfășurare a evenimentului Festivalurile Istorice ale României – ZARGIDAVA – Ediția I, care va fi 13-15 iulie 2018 în loc de 06-08 iulie 2018.

  Art. 4 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 154 din 27.06.2018, în sensul că, în tot cuprinsul acordului de colaborare, perioada „06-08 Iulie 2018” se va înlocui cu perioada „13-15 iulie 2018”.

  Art. 5 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 153 din 27.06.2018 și 154 din 27.06.2018 rămân neschimbate.

  Art. 6 Serviciul de Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 7 Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin GHICA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU