HCL nr. 166 din 06.07.2018

0
HCL nr. 166 din 06.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL:

”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu – Corpul D al „Colegiului Naţional Roman – Vodă”din Municipiul Roman ”

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale,
Prioritate de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare,
Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
Apel dedicat învăţământului obligatoriu

H O T Ă R Â R E

Nr. 166 din 06.07.2018

Analizând expunerea de motive nr. 12887 din 04.07.2018 înaintată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu, precum şi Raportul de specialitate nr.12889 din 04.07.2018 al Serviciului „Managementul Proiectelor”,

Văzând avizul favorabil nr. 89 din 06.07.2018 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 166 din 06.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 13079 din 06.07.2018 al Secretarului municipiului Roman,

Având în vedere apelul de proiecte dedicat învăţământului obligatoriu în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă proiectul: ” Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu – Corpul D al „Colegiului Naţional Roman – Vodă”din Municipiul Roman, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv specific 10.1/învăţământ obligatoriu: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului obligatoriu;

Art. 2 Se aprobă documentaţia tehnico – economică (D.A.L.I.) şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul :”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu – Corpul D al „Colegiului Naţional Roman – Vodă”din Municipiul Roman „, documentaţie întocmită de S.C. CREATIVE DOTS S.R.L.Bacău, la valoarea totală a devizului general de 9.636.373,07 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului:”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu – Corpul D al „Colegiului Naţional Roman – Vodă”din Municipiul Roman „ , în cuantum de 9.636.373,07 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 4 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând 2 % din valoarea eligibilă a proiectului ” :”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu – Corpul D al „Colegiului Naţional Roman – Vodă” din Municipiul Roman” , în cuantum de 192.727,46 lei;

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu – Colegiul Naţional Roman – Vodă din Municipiul Roman”, pentru implementarea proiectului în condiţii optime,
se vor asigura din bugetul local;

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7 Se împuterniceşte Micu Lucian Ovidiu – Primar al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Micu Lucian Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 06.07.2018, cu un număr de 19 voturipentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 19 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU