HCL nr. 163 din 24.07.2019

0
HCL nr. 163 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 163 din 24.07.2019

privind aprobarea devizului general actualizat si a contributiei bugetului local pentru obiectivul de investitie: „Construire locuinte sociale in Municipiul Roman, strada Islazului”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referat de aprobare nr. 14284/23.07.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 14284/23.07.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 65 din 24.07.2019 al Comisiei pentru Urbanism şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 175 din 24.07.2019 Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată precum si ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Devizul general actualizat privind obiectivul de investiție: „Construire locuințe sociale în Municipiul Roman, strada Islazului”, în valoare totală de 11.405.204,90 lei cu TVA inclus, din care C+M de 9.715.751,10 lei cu TVA inclus, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă contribuția bugetului local la finanțarea obiectivului de investiție: „Construire locuinte sociale in Municipiul Roman, strada Islazului” în sumă de 2.839.004,80 lei, din care în anul bugetar 2019, suma de 130.521,20 lei, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU