HCL nr. 164 din 24.07.2019

0
HCL nr. 164 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 164 din 24.07.2019

privind aprobarea concesionării unui teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13888 din 17.07.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 13889 din 17.07.2019 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 61 din 24.07.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 164 din 24.07.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 al Secretarului general al municipiului Roman

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. 196, alin, 1, lit. „a”, precum şi ale art. art. 362, ali. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiul de oportunitate nr. 13893 din 17.07.2019 privind concesionarea unor terenuri pentru construcţii elaborat de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Art. 2 Aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului pentru construcţii înscrise în anexă – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Documentaţia de atribuire se va elabora în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 42/31.03.2014.

Art. 4 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU