HCL nr. 162 din 24.07.2019

0
HCL nr. 162 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 162 din 24.07.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 144/2019 privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13835 din 16.07.2019 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate comun nr. 13885 din 17.07.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția economoică;

Văzând avizul favorabil nr. 69 din 24.07.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 162 din 24.07.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile art. 10 și urm. din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. „c” și alin. 6 lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică și se completează art. 1 din H.C.L. nr. 144/2019, care va avea următorul conținut:

Art. 1. „(1) Se aprobă vânzarea, către dl. Maiogan Andrei-George, posesor al CI seria NT nr. 795094, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 125/2014, a imobilului ANL situat în municipiul Roman, str. Vasile Lupu, bl. 12, et. 1, ap. 9, jud. Neamț, compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol și loggie, cu o suprafață utilă de 50,99 mp și suprafață loggie de 2,73mp, CPC de 24.37 mp și cotă parte teren de 18,68 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59056-C1-U33 cu nr. cadastral 59056-C1-U33”.

(2) Vânzarea locuinței identificată la art. 1 se va face cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 ani și cu un avans de 18164,25 lei, reprezentând 15%
din valoarea de vânzare a imobilului, care se va achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 2 Se modifică și se completează art. 3 din H.C.L. nr. 144/2019, care va avea următorul conținut:

”Vânzarea locuinţei identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul de 125.726,88 lei, din care:

  • 121.094 lei – prețul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR,
  • 4.631,88 lei reprezentând rata dobânzii de referință BNR (2,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. (2^1 din legea nr. 152/1998).

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 144/2019 rămân neschimbate.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU