HCL nr. 161 din 24.07.2019

0
HCL nr. 161 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 161 din 24.07.2019

privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13.876 din 16.07.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 13.906 din 17.07.2019 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 60 din 24.07.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 161 din 24.07.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 6, lit „c”şi ale art. 139, alin. 1 şi alin. 3, lit.”g”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 4350 m.p., cu nr. cadastral 58904, situat în Artera Ocolitoare, FN, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 2100 m.p. cu nr. cadastral 59595 – curţi-construcţii;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 2250 m.p. cu nr.cadastral 59596 – curţi-construcţii;

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 4225 m.p., cu nr. cadastral 59057, situat în Artera Ocolitoare, FN, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 1950 m.p. cu nr. cadastral 59597 – curţi-construcţii;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 2275 m.p. cu nr.cadastral 59598 – curţi-construcţii;

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 8750 m.p., cu nr. cadastral 58183, situat în strada Moldovei, FN, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 8468 m.p. – curţi-construcţii;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 282 m.p. – curţi-construcţii;

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren, proprietate privată a Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 40.000 m.p., identificat cu C.F. 59618, cu adresa unică: str. Islazului, FN, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 31998 m.p., cu nr. cadastral 50294 – arabil intravilan;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 8002 m.p., cu nr. cadastral 50284 – arabil intravilan.

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU