HCL nr. 153 din 27.07.2022

0
HCL nr. 153 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 153 din 27.07.2022

privind constituirea unui drept de folosință gratuită în favoarea Comunei Horia, a unor imobile – teren, care aparțin Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 49413 din 18.07.2022, referatul de aprobare nr. 49416 din 18.07.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 49529 din 19.07.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 50 din 25.07.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 171 din 25.07.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresele Comunei Horia înregistrate la Municipiul Roman sub numerele 37825 din 31.05.2022 și 44552 din 29.06.2022 privind aprobarea constituirii unui drept de folosință gratuită.

Luând in considerare H.C.L. Horia cu nr. 59 din 26.05.2022 privind solicitarea constituirii de către Municipiul Roman a unui drept de folosință gratuită în favoarea Comunei Horia.

În conformitate cu prevederile :

– art. 108, lit. „d”, ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, coroborate cu alin. 6, lit. „a”, ale art. 287, lit. „b”, ale art. 297, alin. 1, lit. „d” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

– art. 861, alin. 3, art. 874, alin. 1, ale art. 2147-2157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea unui drept de folosință gratuită în favoarea Comunei Horia, cu privire la următoarele imobile:

  • Suprafața de 284 mp, teren ce face parte din totalul suprafeței de 75.767 mp, identificat cu N.C. 52094, acces sat Cotu-Vameș, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Suprafața de 20 mp, Dig râu Moldova, neînscris în C.F., conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
  1. Transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor prevăzute la art. 1, se face în vederea înscrierii în Cartea Funciară a Comunei Horia a construcției – Punte pietonală de acees între satul Cotu Vameș și Municipiul Roman.
  2. Transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor prevăzute la art. 1, se face pe perioadă determinată, până la momentul înscrierii în Cartea Funciară a Comunei Horia a bunului imobil (construcție – Punte pietonală de acees între satul Cotu Vameș și Municipiul Roman.

Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, Consiliului Județean Neamț, precum și persoanelor și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi„pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0