HCL nr. 154 din 27.07.2022

0
HCL nr. 154 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 154 din 27.07.2022

privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate și a unor contracte de vânzare-cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 50209 din 21.07.2022, referatul de aprobare nr. 50210 din 21.07.2022 iniţiat de către dl Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 50490 din 21.07.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 505555 din 21.07.2022 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 51 din 25.07.2022 al comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 172 din 25.07.2022 al comisiei juridice;

Luând în considerare:

  • cererea dlui Fercheluc Radu, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 13758 din data de 24.02.2022, precum și înscrisurile anexate cererii;
  • adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 43502/24.06.2022, 47422/11.07.2022, 49023/15.07.2022, 49027/15.07.2022 și 49605/19.07.2022;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul titlului de proprietate nr. 4587 din 5 mai 1980 emis de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Roman, ce are ca obiect apartamentul nr. 7 situat în blocul V.1(8), scara A, etajul I din str. N. Titulescu, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului ca fiind „Fercheluc I. Radu ” în loc de „Fercheliuc I.Radu” cum greșit s-a menționat.

(2) Se îndreaptă omisiunea strecurată în cuprinsul titlului de proprietate nr. 4587 din 5 mai 1980 emis de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Roman, în sensul că, la litera „A” din cuprinsul titlului de proprietate, se va înscrie “3 camere și dependințe (boxă) în suprafață construită de 105,3 mp” în loc de “3 camere și dependințe în suprafață construită de 79,71 mp”.

În mod corespunzător, se va îndrepta omisiunea strecurată în cuprinsul contractului de construire nr. 162/6.XII.1977 încheiat între OJCVL Neamț și Fercheluc Radu, în sensul că la art.1 lit. a se va înscrie “suprafață utilă de 105,3 mp” în loc de “suprafață utilă de 79,71 mp”.

Art. 2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 13396/30.07.1993 încheiat între RAGLT Roman și dnii Andries Emil și Virginia, ce are ca obiect apartamentul nr. 15, situat în blocul 11, etajul III, scara A din strada Gloriei, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Andrieș Emil și Verginia în loc de Andries Emil și Virginia cum greșit s-a menționat.

Art. 3. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 9466/02.06.1994 încheiat între RAGLT Roman și dnii Dascălu Mitrică și Mariana, ce are ca obiect apartamentul nr. 66, situat în blocul 13, etajul I, scara B din strada T. Vladimirescu, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv str. T. Vladimirescu, blocul 13, scara D, etajul I, apartamentul 66 în loc de str. T. Vladimirescu, blocul 13, scara B, etajul I, apartamentul 66 cum greșit s-a menționat.

Art. 4. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 7421/3.10.1994 încheiat între RAGLT Roman și dnii Bezede Petru și Viorica, ce are ca obiect apartamentul nr. 18, situat în blocul 7A, etajul I, scara C din strada Sucedava, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv str. Sucedava, blocul 7A, scara B, etajul I, apartamentul 18 în loc de str. Sucedava, blocul 7A, scara C, etajul I, apartamentul 18 cum greșit s-a menționat.

Art. 5. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 9711/15.07.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Tancău Gheorghe și Aurica, ce are ca obiect apartamentul nr. 5, situat în blocul 5, etajul I, scara A din strada Smirodava, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Tancău Gheorghe și Aurelia în loc de Tancău Gheorghe și Aurica cum greșit s-a menționat.

Art. 6. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 697/14.dec.1990 încheiat între RAGLT Roman și dnii Jerzicska Erno și Jakabffi Isabela, ce are ca obiect apartamentul nr. 98, situat în blocul 16, etajul IV, scara D din strada N. Titulescu, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Jerzicska Erno și Jakabffi Izabela în loc de Jerzicska Erno și Jakabffi Isabela cum greșit s- a menționat.

Art. 7. Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0