HCL nr. 152 din 27.07.2022

0
HCL nr. 152 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 152 din 27.07.2022

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman, județul Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând proiectul de hotărâre nr. 47277 din 11.07.2022, referatul de aprobare nr. 47279 din 11.07.2022 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr.47694 din 12.07.2022 întocmit de către Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM şi Protectie Civilă;

Văzând avizul de legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 29 din 25.07.2022 al comisiei pentru administrație publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 170 din 25.07.2022 al comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 1, art. 13, lit. „a” şi art. 14, lit. „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cele ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispozitiile art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „h” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispozitiilor art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale întocmit de către Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM, Protectie Civilă, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual sau ori de câte ori apar alte riscuri sau modificări în organizarea structurilor decât cele analizate de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 3. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgență va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4. Secretarul general Municipiului Roman va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri institutiilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0