HCL nr. 151 din 24.07.2019

0
HCL nr. 151 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 151 din 24.07.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 117/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13582 din 11.07.2019 inițiată de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 9881 din 11.07.2019 întocmit de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman;

Având în vedere avizul favorabil nr. 63 din 24.07.2019 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 151 din 24.07.2019 al Comisiei juridice, precum, și avizul de legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de Secretarul general al Municipiului Roman;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), al art. 139, al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea organigramei Direcției de Asistență Socială, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU