HCL nr. 152 din 24.07.2019

0
HCL nr. 152 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 152 din 24.07.2019

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13434 din 10.07.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13435 din 10.07.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 57 din 24.07.2019 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 152 din 24.07.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare cererea dlui Prisecariu Costel, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 13098/05.07.2019;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 15496/25.08.1995 încheiat între R.A. „Goscom” Roman și dnii Prisecaru Costel și Rodica, ce are ca obiect apartamentul nr. 78 situat în Blocul nr. 13B, scara B, et. 3, din str. Mihai Viteazu, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Prisecariu Costel și Rodica în loc de Prisecaru Costel și Rodica cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU