HCL nr. 150 din 28.06.2019

0
HCL nr. 150 din 28.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO – ECONOMICE, A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

PROIECT: „CARE – COMUNITATE PENTRU ALTERNATIVE FAMILIALE, RECUPERARE ŞI EGALITATE”, Obiectivul de investiţii: “CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI – NC 59588”;
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale;
Prioritatea de Investiţii: 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale;

Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale

P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C

Grup vulnerabil: Copii

Apel de proiecte nr 2

H O T Ă R Â R E

Nr. 150 din 28.06.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând expunerea de motive nr. 12215 din 25.06.2019 înaintată de Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 12216 din 25.06.2019 al Direcției Tehnice și de Investiții – Serviciul Achiziţii Publice şi Managementul Proiectelor,

Văzând avizul favorabil nr. 10 din 28.06.2019 al Comisiei de urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 62 din 28.06.2019 al Comisiei buget – finanţe, avizul favorabil nr. 150 din 28.06.2019 al Comisiei juridice, precum și avizul de legalitate nr. 12579 din 28.06.2019 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 2, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; Prioritatea de Investiţii: 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale; Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: Copii

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 36, alin. 2 lit. “b” şi “d”, alin. 4 lit. “a” şi “f”, alin. 6 lit. “a”, pct. 10; art. 45 alin. 2 lit. “a”, precum şi ale art.115, alin.1, lit.”b” din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă proiectul „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare şi Egalitate”, Obiectivul de investiţii al Municipiului Roman: “CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI –NC 59588”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1 , Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: Copii, Nr. apelului de proiecte: 2;

Art. 2 Se aprobă documentaţia tehnico – economică şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI – NC 59588”, parte a proiectului „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare şi Egalitate”

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a Obiectivului de investiţii: “CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI – NC 59588”, parte a proiectului „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare şi Egalitate”, în cuantum de 2.191.185,40 lei (inclusiv TVA);

Art. 4 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a U.A.T. Municipiul ROMAN, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 23.346,57 lei, reprezentând cofinanţarea obiectivului de investiţii “CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI – NC 59588”, parte a proiectului „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare şi Egalitate”;

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării obiectivului de investiţii “CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI – NC 59588”, parte a proiectului „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare şi Egalitate”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local;

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Art. 7 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – Lucian-Ovidiu Micu , să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 9 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – Lucian – Ovidiu Micu;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Direcției Tehnice și de Investiții – Serviciul Achiziţii Publice şi Managementul Proiectelor – Municipiul Roman; – Direcţiei Economice – Municipiul Roman

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28.06.2019, cu un număr de 17 voturi pentru, voturi abţineri 0 , voturi împotrivă 0, din totalul de 17 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU