HCL nr. 149 din 30.06.2021

0
HCL nr. 149 din 30.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 149 din 30.06.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 45/12.03.2018 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 8630 din 17.06.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 45661 din 17.06.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 47583 din 24.06.2021 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, salarizare și Direcția juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 72 din 28.06.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 158 din 28.06.2021 al Comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c), art. 391, alin. 3 și art. 554 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 45/12.03.2018 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 45/12.03.2018 privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU