HCL nr. 148 din 30.06.2021

0
HCL nr. 148 din 30.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 148 din 30.06.2021

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 43335 din 08.06.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 43425 din 09.06.2021întocmit de către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 71 din 28.06.2021 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 15 din 28.06.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 157 din 28.06.2021 al Comisiei juridice,

Examinând adresa nr. 8582/08.04.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 43049/08.06.2021, înaintată de Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „d” și „j”, alin. (9), lit. „a” și „c”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155 alin. (7), precum și ale art. 139, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamţ, Comuna Gherăești, Comuna Săbăoani, Comuna Cordun, Municipiul Roman, Comuna Horia, Comuna Trifești, Comuna Secuieni, Comuna Moldoveni, Comuna Bahna, pentru realizarea traseului de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț, proiect de interes public local și regional, împreună cu Anexa nr. 1, Anexele nr. 2, 2.1, 2.2.a, 2.2.b, 2.3.a, 2.3.b, 2.4.a, 2.4.b, 2.5.a, 2.5.b, 2.6 și Anexa nr. 6 la Acordul de Asociere, care sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de asociere dintre Județul Neamţ, Comuna Gherăești, Comuna Săbăoani, Comuna Cordun, Municipiul Roman, Comuna Horia, Comuna Trifești, Comuna Secuieni, Comuna Moldoveni, Comuna Bahna, împreună cu Anexa nr. 1, Anexele nr. 2, 2.1, 2.2.a, 2.2.b, 2.3.a, 2.3.b, 2.4.a, 2.4.b, 2.5.a, 2.5.b, 2.6 și Anexa nr. 6 la Acordul de Asociere, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 10.000 lei pentru achiziționarea materialelor necesare marcajului și realizarea marcării traseului de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț pe raza municipiului Roman, conform obligațiilor prevăzute în Acordul de asociere și Anexele nr. 2, 2.1, 2.2.a, 2.2.b, 2.3.a, 2.3.b, 2.4.a, 2.4.b, 2.5.a, 2.5.b, 2.6 și Anexa nr. 6 la Acordul de Asociere, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 5 Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU