HCL nr. 150 din 30.06.2021

0
HCL nr. 150 din 30.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 150 din 30.06.2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 144/2020 privind aprobarea regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea și concesiunea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 46878 din 22.06.2021 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 46966 din 23.06.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 50 din 28.06.2021 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 159 din 28.06.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 302-328, ale art. 108, alin. (1), lit. „b” și „c”, ale 129, alin. (1), lit. „c” și alin. 6, lit. „a” și ale art. 338 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică și se completează art. 2 din H.C.L. nr. 144/2020, care va avea următorul cuprins:
„Art. 2. (1) Se desemnează următorii membri în Comisia de evaluare a ofertelor depuse  pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman și administrarea directă a Consiliului Local Roman:

 1. Președinte: Samson Radu-Constantin – consilier local;
 2. Secretar: Irimia Simona Elena – consilier juridic Biroul Juridic Contencios- reprezentant locator;
 3. Membru: Andrieș Bogdan-Costinel – consilier local;
 4. Membru: Curpăn Radu-Cătălin – consilier local;
 5. Membru- Antonie Maia – inspector Direcția Urbanism și Administrarea Teritoriului- reprezentant locator;
 6. Membru- Paulina Coroban – Direcția Economică- reprezentant locator
 7. Membru- reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

➢ Se introduce în cuprinsul art. 2 alin. (2) și alin. (3), care vor avea următorul conținut:

(2) Se desemnează următorii supleanți ai membrilor din Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman administrarea directă a Consiliului Local Roman:

 1. Președinte: Corbu Ionuț – consilier local;
 2. Secretar: Raluca Ciomîrtan – consilier juridic Biroul Juridic Contencios- reprezentant locator;
 3. Membru: Gârbea Ștefan-Ionuț – consilier local;
 4. Membru: Ciocoiu Ionuț-Liviu – consilier local;
 5. Membru- Doinița Ruginosu – inspector Direcția Urbanism și Administrarea Teritoriului- reprezentant locator
 6. Membru- Ciprian-Dorin Alexandru – director Direcția economică reprezentant locator;
 7. Membru- reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Se desemnează următorii reprezentanți în Comisia de contestații cu privire la modul de desfășurare al licitației pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman administrarea directă a Consiliului Local Roman:

 1. Președinte: Mărtici Gheorghe-Ovidiu – consilier local;
 2. Secretar: Manuela Tătaru – reprezentant locator;
 3. Membru: Lohan Roxana-Dumitrița – consilier local;
 4. Membru: Havrici Tomșa Iulia – consilier local;
 5. Membru- Laura Nicolau – reprezentant locator;
 6. Membru- Bogdan Popescu – reprezentant locator;
 7. Membru- reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 2 Se modifică și se completează art. 4 din H.C.L. nr. 144/2020, care va avea următorul conținut:
„Art. 4. Se desemnează următorii reprezentanți în Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru concesionarea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman administrarea directă a Consiliului Local Roman:

 1. Președinte: Samson Radu-Constantin – consilier local;
 2. Secretar: Raluca Ciomirtan – consilier juridic Biroul juridic contencios-reprezentant concedent;
 3. Membru: Iorga Ioana Roxana – consilier local;
 4. Membru: Bălan George-Alexandru – consilier local;
 5. Membru- Antonie Maia – inspector Direcția Urbanism și Administrarea Teritoriului- reprezentant concedent
 6. Membru- Paulina Coroban- Direcția Economică – reprezentant concedent;
 7. Membru – reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

➢ Se introduce în cuprinsul art. 4 alin. (2) și alin. (3), care vor avea următorul conținut:

(2) Se desemnează următorii supleanți ai membrilor din Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru concesionarea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman administrarea directă a Consiliului Local Roman:

 1. Președinte: Corbu Ionuț – consilier local;
 2. Secretar: Irimia Simona Elena – consilier juridic Biroul juridic Contencios – reprezentant concedent;
 3. Membru: Chelmuș Elena – consilier local;
 4. Membru: Havrici Tomșa Iulia – consilier local;
 5. Membru- Doinița Ruginosu – inspector Direcția Urbanism și Administrarea Teritoriului- reprezentant concedent
 6. Membru- Ciprian-Dorin Alexandru – Director Direcția Economică reprezentant concedent;
 7. Membru – reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

(3) Se desemnează Comisia de contestații cu privire la modul de desfășurare al licitației pentru concesionarea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman administrarea directă a Consiliului Local Roman:

 1. Președinte: Mărtici Gheorghe-Ovidiu – consilier local;
 2. Secretar: Corina-Ionela Popa – reprezentant locator;
 3. Membru: Lohan Roxana-Dumitrița – consilier local;
 4. Membru: Ciocoiu Liviu-Ionuț – consilier local;
 5. Membru- Adriana Neagu – reprezentant locator;
 6. Membru- Bogdan Popescu – reprezentant locator;
 7. Membru – reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 3 (1) Se modifică art. 14, alin. (1) din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 144/2020 (Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor publice pentru inchirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică şi privată a Municipiului Roman, care va avea următorul conținut:

„Art. 14. (1): După adoptarea hotărârii cu privire la aprobarea închirierii imobilului, se va întocmi documentația de atribuire de către Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Roman, urmând ca organizarea si desfăşurarea procedurii de licitaţie publică să se deruleze prin Comisia de evaluare numită prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Roman”.
(2) Se modifică pct. 9.9. din anexa nr. 1-1 la H.C.L. nr. 144/2020 (Caiet de sarcini cadru privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului teren/construcție), care va avea următorul conținut:
„9.9. Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfășurare al licitației se depun la sediul organizatorului în termen de 48 de ore de la data desfăşurării licitaţiei, iar comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Roman, va analiza şi instrumenta contestaţiile înregistrate în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora”.

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 144/2020 vor rămâne neschimbate.

Art. 5 Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU