HCL nr. 147 din 30.06.2021

0
HCL nr. 147 din 30.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 147 din 30.06.2021

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 43533 din 09.06.2021 iniţiat de dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 43741 din 10.06.2021 întocmit de Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 70 din 28.06.2021 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 14 din 28.06.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 156 din 28.06.2021 al Comisiei juridice,

Văzând adresa nr. 9436/25.05.2021 înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 43055/08.06.2021 înaintată de Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a” și „d”, ale alin. (7), lit. „d” și „j”, alin. (9), lit. „a” și „c”, ale art. 154, alin. (6), ale art. 155, alin. (7), ale art. 139, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre U.A.T. Județul Neamţ, U.A.T. Municipiul Roman, Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. Sucursala Regională C.F.R. Iași și Complexul Muzeal Național Neamț, pentru realizarea proiectului de interes public local și regional „amplasarea permanentă a expoziției foto-documentare Viorica Agarici în Gara Roman, sub forma unui panotaj stradal cu structură demontabilă”, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de asociere dintre U.A.T. Județul Neamţ, U.A.T. Municipiul Roman, Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. Sucursala Regională C.F.R. Iași și Complexul Muzeal Național Neamț, pentru realizarea proiectului de interes public local și regional „amplasarea permanentă a expoziției fotodocumentare Viorica Agarici în Gara Roman, sub forma unui panotaj stradal cu structură demontabilă”, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare pentru finanțarea proiectului, conform obligațiilor prevăzute la Capitolul IV, alin. 4.2, din Acordul de asociere dintre U.A.T. Județul Neamţ, U.A.T. Municipiul Roman, Compania Națională de Căi Ferate C.F.R. S.A. Sucursala Regională C.F.R. Iași și Complexul Muzeal Național Neamț, pentru realizarea proiectului de interes public local și regional „amplasarea permanentă a expoziției foto-documentare Viorica Agarici în Gara Roman, sub forma unui panotaj stradal cu structură demontabilă”, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU