HCL nr. 145 din 30.06.2021

0
HCL nr. 145 din 30.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 145 din 30.06.2021

privind aprobarea încheierii unor acorduri de parteneriat cu Fundația „Episcop Melchisedec” Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 8453 din 14.06.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 44428 din 14.06.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 45690 din 17.06.2021 întocmit de către Direcția juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 69 din 28.06.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 154 din 28.06.2021 al Comisiei juridice;
  • adresele Fundației „Episcop Melchisedec” Roman nr. 82, 83 și 84 din data de 20.05.2021 și înregistrate la Primăria Municipiului Roman sub nr. 41707 din data de 02.06.2021;

În conformitate cu prevederile:

  • art. 42, alin. 4 și 5 și art. 112, alin. 3, lit. f) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale;
  • art. 129, alin. 2, lit. d), alin. 7, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. a) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Direcția de Asistență Socială și Fundația „Episcop Melchisedec” Roman, în vederea sprijinirii Centrului de zi de Socializare persoane vârstnice din cadrul Fundației „Episcop Melchisedec” Roman, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Direcția de Asistență Socială și Fundația „Episcop Melchisedec” Roman, în vederea sprijinirii Cantinei sociale din cadrul Fundației „Episcop Melchisedec” Roman, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Direcția de Asistență Socială și Fundația „Episcop Melchisedec” Roman, în vederea sprijinirii Centrului de zi pentru copii aflați în situație de risc din cadrul Fundației „Episcop Melchisedec” Roman, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 Primarul municipiului Roman prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU