HCL nr. 144 din 30.06.2021

0
HCL nr. 144 din 30.06.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 144 din 30.06.2021

privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu către Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 44001 din 10.06.2021 inițiat de domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 44122 din 11.06.2021 întocmit de Direcția Administrativă;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 47583 din 24.06.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 49 din 28.06.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 153 din 28.06.2021 al Comisiei juridice,

Examinând cererea nr. 21972/22.03.2021 înaintată de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț prin care solicită un spațiu de tip garaj (magazie) în zona în care își desfășoară activitatea Detașamentul 4 Jandarmi;

Având în vedere faptul că prin H.C.L. nr. 127/30.09.2014 s-a aprobat darea în comodat a patru camere și un hol în suprafață de 101,4 mp, situate la parterul imobilului din str. Ștefan cel Mare, nr. 246 (Clubul Petrotub), aflate în vecinătatea spațiului tip garaj (magazie), necesar pentru depozitarea diverselor materiale, indispensabil bunei funcționări a autovehiculelor de intervenție din dotarea subunității din Roman- Detașamentul 4 Jandarmi,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. ”c”, art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, către Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț, a unui spațiu cu destinație garaj (magazie), cu suprafața de 16.64 mp, situat în municipiul Roman, strada Ștefan cel Mare, nr. 246, în curtea interioară.

(2) Transmiterea spațiului identificat la art. 1 se va face pe perioada de valabilitate a contractului de comodat nr. 16874/14.10.2014.

Art. 2 Predare – primirea bunurilor menționate la art. 1 se va realiza pe baza unui protocol de predare-primire.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Roman și serviciile de specialitate să semneze protocolul de predare – primire, așa cum s-a aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrativă va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU