HCL nr. 145 din 23.06.2022

0
HCL nr. 145 din 23.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 145 din 23.06.2022

privind aprobarea concesionării directe a unui imobil 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 41530 din 16.06.2022, referatul de aprobare nr. 78464 din 18.10.2021 înaintat de către Primar – d-nul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 78556 din 19.10.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 47 din 20.06.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 162 din 20.06.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere solicitarea cu numărul 666/06.01.2021;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere avizul favorabil nr. 609PS din 22.02.2021, privind neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, emise de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Structura Teritorială Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 41626 din 17.06.2022, privind concesionarea terenului în suprafață de 161,00 mp, situat în str. Roman Musat, nr. 88, pentru a se construi extinderea spatiului comercial adiacent terenului, elaborat de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Art. 2. Aprobă concesionarea prin încredințare directă, durata concesiunii de 49 de ani și redevența terenului cu o valoare de 30,00 lei/mp/an, a terenului în suprafață de 161,00 mp, situat în str. Roman Musat, nr. 88.

Art. 3. Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. Concesionarul are obligatia sa inscrie contractul de concesiune in cartea funciara.

Art. 5. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 2
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1