HCL nr. 144 din 23.06.2022

0
HCL nr. 144 din 23.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 144 din 23.06.2022

privind aprobare concesiunii prin licitație publică a unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 41535 din 16.06.2022, referatul de aprobare nr. 41536 din 16.06.2022 înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate 41625 din 17.06.2022 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 46 din 20.06.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 161 din 20.06.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Avizul Administrației naționale a rezervelor de stat și probleme speciale cu nr. 3828 PS din 13.12.2021 și 1236 PS din 05.04.2022

În temeiul dispozițiilor art. 302-331, art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 41601/16.06.2022, privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 2450,00 mp, situat în mun. Roman – Str. Artera Vest, nr. 22, având nr. cadastral 53871, înscris în Cartea Funciară nr. 53871, aflat în domeniul privat al municipiului Roman fiind înscris la poziția 22 din anexa la H.C.L. nr. 158/30.10.2008.

Art. 2. Aprobă concesionarea prin licitație publică, a terenurilor înscrise în Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Aprobă Documentația de atribuire a contractului de concesiune prin licitatie publică, pentru terenul intravilan UAT Roman, conform anexei nr. 2 si nr. 2.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, impreuna cu comisia de evaluare, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Roman.

Art. 5. Dreptul de concesiune se înscrie în Cartea Funciară de către concesionari.

Art. 6. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0