HCL nr. 146 din 23.06.2022

0
HCL nr. 146 din 23.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 146 din 23.06.2022

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 123/17.05.2022 privind clasificarea unor drumuri de interes local ca străzi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 41554 din 16.06.2022, referatul de aprobare nr. 41556 din 16.06.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate la proiectul de hotărâre nr. 41678 din 17.06.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 48 din 20.06.2022 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 163 din 20.06.2022 al Comisiei juridice;

Având in vedere:

  • Art. 8, alin. (1) lit. ”c”, din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind privind regimul drumurilor;
  • Art. 298, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • Art. 860, art. 861 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, alin. (3) lit. ”g”, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 123/17.05.2022 privind clasificarea unor drumuri de interes local ca străzi, cu drumul înscris în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2(1) Prezenta hotărâre este adoptată în scopul înscrierii în Cartea Funciară a bunurilor prevăzute la art.1.
(2) Ulterior realizării operațiunilor în Cartea Funciară va fi elaborat un proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public care urmează a fi înaintat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea analizării și formulării punctului de vedere la care se face referire în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 392/2020.

Art. 3. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0