HCL nr. 144 din 19.06.2019

0
HCL nr. 144 din 19.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 144 din 19.06.2019

privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11398 din 14.06.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 11399 din 14.06.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 58 din 19.06.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 144 din 19.06.2019 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 11564 din 19.06.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere cererea nr. 10250/29.05.2019 depusă de dl Maiogan Andrei George, cererea nr. 11356/13.06.2019 depusă de dna Charec Lidia-Irina, precum și procesele verbale nr. 11364/13.06.2019 și nr. 11363/13.06.2019 încheiate de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și urm. din legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

În temeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 115, alin. (1), lit. „b”din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă vânzarea către dl. Maiogan Andrei-George, posesor al CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 125/2014, a imobilului ANL situat în municipiul Roman, str. Vasile Lupu, bl. 12, et. 1, ap. 9, jud. Neamț, compus din 2 camere, bucătărie, baie, hol și loggie, cu o suprafață utilă de 50,99 mp și suprafață loggie de 2,73mp, CPC de 24.37 mp și cotă parte teren de 18,68 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59056-C1U33 cu nr. cadastral 59056-C1-U33.

Art. 2 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului identificat la art. 1 întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a
stabilit prețul de vânzare al imobilului la 121.094 lei, la care se va adăuga TVAul prevăzut de lege.

Art. 3 Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul de 121.094 lei, la care se va adăuga TVA-ul prevăzut de lege, conform Raportului de evaluare întocmit de dna Ruginosu Doinița.

Art. 4 Se aprobă vânzarea către dna Charec Lidia-Irina, posesoare a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 13/2015, a imobilului ANL situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc.D, et. 3, ap. 21, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 53,57, suprafață totală de 60,07 mp și suprafață construită de 64,49mp, CPI 8.06/791 mp teren în folosință, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U327 cu nr. cadastral 50891-C1-U27.

Art. 5 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului identificat la art. 4 întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit prețul de vânzare al imobilului la suma de 123.432,26 lei, la care se va adăuga TVA-ul prevăzut de lege.

Art. 6 Vânzarea locuinţei identificată la art. 4 din prezenta hotărâre, se va face la prețul de 123.432,26lei, la care se va adăuga TVA-ul prevăzut de lege, conform Raportului de evaluare întocmit de dna Ruginosu Doinița.

Art. 7 Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobillelor menționate la art. 1 și art. 4 și să semneze la notar contractele de vânzarecumpărare cu privire la aceste imobile.

Art. 8 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU