HCL nr. 145 din 19.06.2019

0
HCL nr. 145 din 19.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 145 din 19.06.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat și a listei de investiţii finanțate din bugetul local, pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 11289 din 13.06.2019 iniţiată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 59 din19.06.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 145 din 19.06.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 11564 din 19.06.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4, lit. a, ale art. 45. alin. 2, lit. a, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2019 conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019 – conform anexei nr. 2;

Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU