HCL nr. 130 din 23.06.2022

0
HCL nr. 130 din 23.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 130 din 23.06.2022
privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 41518/16.06.2022, referatul de aprobare nr. 41520 din 16.06.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 41661 din 17.06.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 40 din 20.06.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 146 din 20.06.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 1145 din 11.03.2022 depusă de doamna Iordan Cristina Elena, cererea nr. 165 din 17.01.2022 depusă de domnul Mavroianu Lefter Ștefan Cosmin, cererea nr. 1632 din 15.04.2022 depusă de domnul Cioacă Ionel, cererea nr. 1633 din 15.04.2022 depusă de doamna Bercuță Mihaela, cererea nr. 1634 din 15.04.2022 depusă de doamna Pește Teodora Cristina, cererea nr. 858 din 16.02.2022 depusă de doamna Bârjovanu Cornelia Oana, cererea nr. 4431 din 21.12.2021 depusă de doamna Roșu Irina, cererea nr. 1646 din 18.04.2022 depusă de doamna Sandu Maricica, cererea nr. 698 din 10.02.2021 depusă de doamna Hîrlăoanu Elena Adina, cererea nr. 1394 din 31.03.2022 depusă de doamna Mocanu Maricica, cererea nr. 1380 din 30.03.2022 depusă de domnul Catanovici Florinel, cererea nr. 1423 din 01.04.2022 depusă de domnul Roșu Ionel, precum și procesul verbal nr. 41509/ 16.06.2022 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și următoarele din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art. 19^2, din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 2, ap. 1, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 68586.48 lei, care include T.V.A.- ul prevăzut de lege.

Art. 2. Se aprobă vânzarea, către doamna Iordan Cristina Elena, posesoare a CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 1/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 2, ap. 1, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,39 mp, teren în folosință CPT 22.10 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53460-C1-U18.

Art. 3. Vânzarea locuinței identificată la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 10287.97 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 685.86 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 15 ani, conform planului de rambursare – anexa 1 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 4. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 14, ap. 1, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 154.017 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 5. Se aprobă vânzarea, către domnul Mavroianu Lefter Ștefan Cosmin, posesor a CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 121/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 14, ap. 1, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 53,87 mp, teren în folosință CPT 19.73 mp, CPC 25.75 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59073-C1-U4.

Art. 6. Vânzarea locuinței identificată la art. 4 și art. 5 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 23102.55 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1540.17 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 2 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 7. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 4, ap. 8, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 72079.13 lei, care include T.V.A.- ul prevăzut de lege.

Art. 8. Se aprobă vânzarea, către domnul Cioacă Ionel, posesor a CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 28/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 4, ap. 8, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,88 mp, suprafața construită de 63.50 mp, teren în folosință CPT 21.56 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53459-C1-U14.

Art. 9. Vânzarea locuinței identificată la art. 7 și art. 8 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 10811.87 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 720.79 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 3 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 10. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 4, ap. 13, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 72307.42 lei, care include T.V.A.- ul prevăzut de lege.

Art. 11. Se aprobă vânzarea, către doamna Bercuță Mihaela, posesoare a CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 33/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 4, ap. 13, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,89 mp, suprafața construită de 63,50, teren în folosință CPT 21.56 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53459-C1-U15.

Art. 12. Vânzarea locuinței identificată la art. 10 și art. 11 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 10846.11 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 723.07 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 5 ani, conform planului de rambursare – anexa 4 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 13. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 4, ap. 7, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 56369.25 lei, care include T.V.A.- ul prevăzut de lege.

Art. 14. Se aprobă vânzarea, către doamna Pește Teordora Cristina, posesoare a CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 27/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 4, ap. 7, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 36,19 mp, suprafața construită de 52,12, teren în folosință CPT 15.04 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53459-C1-U9.

Art. 15. Vânzarea locuinței identificată la art. 13 și art. 14 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 8455.39 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 563.69 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 5 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 16. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 6, ap. 19, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 146731.46 lei, care include T.V.A.- ul prevăzut de lege.

Art. 17. Se aprobă vânzarea, către doamna Bârjovanu Cornelia Oana, posesoare a CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 59/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 6, ap. 19, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 53,3 mp, suprafața totală de 56,3, teren în folosință CPT 18.68 mp, CPC 22.05 mp înscris în CF a UAT Roman nr. 59072- C1-U3.

Art. 18. Vânzarea locuinței identificată la art. 16 și art. 17 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 73365.73 lei, reprezentând 50% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1467.31 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 6 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 19. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat înmunicipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 6, ap. 14, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 144753.75 lei, care include T.V.A.- ul prevăzut de lege.

Art. 20. Se aprobă vânzarea, către doamna Roșu Irina, posesoare a CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 133/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 6, ap. 14, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 52,7 mp, suprafața totală de 55,7, teren în folosință CPT 18.47 mp, CPC 21.80 mp înscris în CF a UAT Roman nr. 59072-C1-U2.

Art. 21. Vânzarea locuinței identificată la art. 19 și art. 20 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 43426.13 lei, reprezentând 30% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1447.54 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 7 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 22. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 4, ap. 15, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 77512.34 lei, care include T.V.A.- ul prevăzut de lege.

Art. 23. Se aprobă vânzarea, către doamna Sandu Maricica, posesoare a CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 35/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 4, ap. 15, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,67 mp, suprafața totală de 56,25, suprafața construită de 67,03, teren în folosință CPT 21.47 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 53459-C1-U16.

Art. 24. Vânzarea locuinței identificată la art. 22 și art. 23 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 30000 lei, reprezentând 38.70351% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 775.12 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 8 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 25. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 20, ap. 5, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 102709 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 26. Se aprobă vânzarea, către doamna Hîrlăoanu Elena Adina, posesoare a CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 165/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 20, ap. 5, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 35,86 mp, suprafața totală de 38,91, teren în folosință CPT 16.48 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59049-C1-U6.

Art. 27. Vânzarea locuinței identificată la art. 25 și art. 26 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 25000 lei, reprezentând 24.34061% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 1027.09 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 5 ani, conform planului de rambursare – anexa 9 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 28. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl 18, ap. 20, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 112261.43 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 29. Se aprobă vânzarea, către doamna Mocanu Maricica, posesoare al CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titulară al contractului de închiriere nr. 160/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl 18, ap. 20, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 35,63 mp, suprafață totală de 38,37 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPT 16.31, înscris în CF a UAT Roman nr. 59048-C1- U21.

Art. 30. Vânzarea locuinței identificată la art. 28 și art. 29 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală, la prețul de 112261.43 lei, la care se adaugă comisionul de 1%, respectiv 1122.6 lei.

Art. 31. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl 4, ap. 19, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 56577.10 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 32. Se aprobă vânzarea, către domnul Catanovici Florinel, posesor al CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 39/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 4, ap. 19, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, suprafață utilă de 36.56 mp, suprafață totală de 43.10, mp, suprafață construită de 52.19 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPT 15.19, înscris în CF a UAT Roman nr. 53459-C1-U21.

Art. 33. Vânzarea locuinței identificată la art. 31 și art. 32 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală, la prețul de 56577.10 lei, la care se adaugă comisionul de 1%, respectiv 565.77 lei.

Art. 34. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl 4, ap. 10, jud. Neamț, întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 74131.65 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 35. Se aprobă vânzarea, către domnul Roșu Ionel, posesor al CI seria XX nr. XXXXXX, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 30/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu, bl. 4, ap. 10, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51.01 mp, suprafață totală de 55.60, mp, suprafață construită de 67.03 mp, suprafață cote indivize aferente din construcție CPT 21.20, înscris în CF a UAT Roman nr. 53459-C1-U13.

Art. 36. Vânzarea locuinței identificată la art. 34 și art. 35 din prezenta hotărâre, se va face cu plata integrală, la prețul de 74131.65 lei, la care se adaugă comisionul de 1%, respectiv 74131 lei.

Art. 37. Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la art. 2, art. 5, art. 8, art. 11, art. 14, art. 17, art. 20, art. 23, art. 26, art. 29, art. 32 și art. 35, să semneze la notar contractele de vânzare-cumpărare cu privire la aceste imobile.

Art. 38. Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 39. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0