HCL nr. 131 din 23.06.2022

0
HCL nr. 131 din 23.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 131 din 23.06.2022

privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 41526 din 16.06.2022, referatul de aprobare nr. 41527 din 16.06.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr.41673 din 17.06.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 41 din 20.06.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 147 din 20.06.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresele cu nr. 34808 din 18.05.2022, 31341 din 16.05.2022 privind introducerea în inventarul domeniului privat a unor terenuri, precum și procesele verbale nr. 27271din 14.04.2022 și nr. 41522 din 16.06.2022 încheiate de comisia de stabilire a valorilor de intrare a terenurilor din domeniul privat/public al municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile:

  • 1, alin. (5) din anexa la Ordinul 3471/2008,
  • 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
  • 4, art. 6 și art. 9 din H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea poziției 3 din Hotărârea Consiliului local nr. 112 din 27.09.2012 care va avea conținutul poziției nr. 2306 din anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se dă acordul de principiu asupra scoaterii din domeniul privat al Municipiului Roman a suprafeței de teren înscrisă la poziția 2305 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pentru a fi pusă la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar.

Art. 4. Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

Art. 5. În baza prezentei, Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 6. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 7. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 28.04.2022 se abrogă.

Art. 8. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0