HCL nr. 129 din 23.06.2022

0
HCL nr. 129 din 23.06.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 129 din 23.06.2022
privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 41546 din 16.06.2022, referatul de aprobare nr. 41547 din 16.06.2022 iniţiat de către dl Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 41769 din 17.06.2022 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 41889 din 17.06.2022 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 39 din 20.06.2022 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 145 din 21.06.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de Direcția Municipal Locato, înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 32010/09.05.2022, 33482/13.05.2022, 35551/23.05.2022 și 37697/31.05.2022;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140 alin. (1) precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 8662/16.06.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Carp Petre și Maria, ce are ca obiect apartamentul nr. 66, situat în blocul 54, etajul IV, scara D din strada Bd. Republicii, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului și a adresei locuinței, respectiv Carp Petru și Maria în loc de Carp Petre și Maria și str. Bd. Republicii, blocul 54, scara D, etajul I, apartamentul 66 în loc de str. Bd. Republicii, blocul 54, scara D, etajul IV, apartamentul 66 cum greșit s-a menționat.

Art. 2. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 5065/17.02.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Asmarandei Sabin și Elena-Florentina, ce are ca obiect apartamentul nr. 6, situat în blocul 2A, etajul II, scara F din strada Al. Revoluției, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei locuinței, respectiv strada Al. Revoluției, blocul 2A, scara A, etajul II, apartamentul 6 în loc de strada Al. Revoluției, blocul 2A, scara F, etajul II, apartamentul 6 cum greșit s-a menționat.

Art. 3. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 2682/13.01.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Antoci Ion și Otilia, ce are ca obiect apartamentul nr. 34, situat în blocul 2, etajul II, scara C din strada Trandafirilor, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorului, respectiv Antoci Ioan și Otilia în loc de Antoci Ion și Otilia cum greșit s-a menționat.

Art. 4. Se aprobă îndreptarea omisiunii din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 11872/19.10.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Ghercă Teodor și Elena, ce are ca obiect apartamentul nr. 9, situat în blocul 21, etajul II, scara A din strada Sucedava, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii la art. 1, alin. 3 din contract a garajului în suprafață de 16,25 mp., după cum urmează: ”Odată cu locuința se vând și următoarele (dependințe, anexe gospodărești: garaje și instalații aferente): garaj în suprafață de 16,25 mp, situat în blocul 21”.

Art. 5. Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 17 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 4 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la de zbatere și la vot 0