HCL nr. 128 din 30.05.2018

0
HCL nr. 128 din 30.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 128 din 30.05.2018

privind aprobarea vânzării unor locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 10192 din 25.05.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 10193 din 25.05.2018 întocmit de către Biroul JuridicContencios;

Văzând avizul favorabil nr. 64 din 30.05.2018 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 128 din 30.05.2018 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare adresele S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. nr. 740/27.04.2018, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 8567/03.05.2018 și nr. 739/27.04.2018, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 8566/03.05.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit „c”, alin. (3), lit. „c” și alin. (5), lit. „b”, ale art. 45, alin. (1), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă vânzarea directă către chiriașa Buză Maria, a imobilului situat în Roman, str. Tinosului, nr. 23, compus din 3 camere și dependințe, având o suprafață construită la sol de 71 m.p. și suprafață construită desfășurată de 71 m.p., înscris în Cartea funciară a municipiului Roman nr. 59017, având nr. cadastral 59017-C1.

Art. 2 Se aprobă prețul vânzării în sumă de 6400 lei, conform Raportului de evaluare întocmit de evaluator Ticovschi Daniel, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă vânzarea directă către chiriașa Naiu Elena, a imobilului situat în Roman, str. Tinosului, nr. 23, compus din 2 camere și dependințe în având o suprafață construită la sol de 61mp și suprafață construită desfășurată de 61 m.p., înscris în Cartea funciară a municipiului Roman nr. 59003, având nr. cadastral 59003-C1.

Art. 4 Se aprobă prețul vânzării în sumă de 5600 lei, conform Raportului de evaluare întocmit de evaluator Ticovschi Daniel, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se acordă mandat S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la articolele 1 și 2 și să semneze la notar contractul de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil.

Art. 6 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU