HCL nr. 129 din 30.05.2018

0
HCL nr. 129 din 30.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 129 din 30.05.2018

privind aprobarea Raportului pentru procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2018, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 10215 din 24.05.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 10217 din 24.05.2018 întocmit de către Serviciul „Managementul Proiectelor”,

Văzând avizul favorabil nr. 65 din 30.05.2018 al comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 129 din 30.05.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

În baza Legii nr. 350 din 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general ;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Raportul privind procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă între Municipiul Roman şi beneficiarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Roman, pe anul 2018, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, dl. Lucian-Ovidiu Micu, să semneze toate actele necesare şi contractele de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, dl. Lucian-Ovidiu Micu;
  • Biroului Juridic Contencios al Municipiului Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU