HCL nr. 127 din 30.05.2018

0
HCL nr. 127 din 30.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 127 din 30.05.2018

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ;
  • prevederile art. 8, alin. (3), lit. k), art. 9, alin. (2), lit. d) şi ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile art. 6, alin. (1), lit. l), art. 8, alin. (1), art. 9, alin. (1), lit. c) şi ale art. 20 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 101/2006R a serviciului de salubrizare a localităţilor;
  • prevederile Contractului de Delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ, nr. 159 din 04.04.2018;
  • adresa nr. 1271/27.04.2018 înregistrată la A.D.I. ECONEAMŢ, în calitate de Autoritate Contractantă,
  • prevederile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a) şi alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001R cu modificări şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.110 din 23.05.2018 a Primarului municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.114 din 23.05.2018 al Direcţiei Tehnice şi Investiţii;

Văzând avizul favorabil nr. 30 din 30.05.2018 al comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 127 din 30.05.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. xxxxx din 30.05.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

În baza prevederilor art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 1 – „REDEVENŢA ŞI TARIFE” prevăzută la art. 3 din H.C.L. nr. 13 din 31.01.2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre

Art. 2 Se acordă un mandat special reprezentantului Municipiului Roman în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMŢ” – domnul Dan Felician Ioniţă, să voteze, în numele Municipiului Roman, actul adiţional la contractul de concesiune Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ- teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, din Zona 2, judeţul Neamţ care va cuprinde tarifele astfel aprobate prin această hotărâre.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va asigura aducerea la cunoştinţă publică precum şi comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU