HCL nr. 127 din 30.05.2019

0
HCL nr. 127 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 127 din 30.05.2019

privind aprobarea vânzării unei locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 10007 din 24.05.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 10009 din 24.05.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 52 din 30.05.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 127 din 30.05.2019 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere cererea nr. 2893/2018 depusă de dna Dumitru Iuliana Olivia, prevederile art. 10 și urm. din legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și procesul verbal nr. 9264/13.05.2019 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

În temeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă vânzarea către dna Dumitriu Iuliana Olivia, posesoare a C.I. seria NT, nr. 533300, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 135/2014, a imobilului ANL situat în municipiul Roman, str. Vasile Lupu, bl. 12, et. 3, ap. 20, jud. Neamț, compus dintr-o cameră, bucătărie, baie, hol și loggie cu suprafața utilă de 33.84 mp , CPC de 16,71 mp și cotă parte teren de 12,40 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59056-C1-U44 cu nr. cadastral 59056-C1-U44.

Art. 2 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului identificat la art. 1 întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit prețul de vânzare al imobilului la 84.610,4 lei, la care se va adăuga TVAul prevăzut de lege.

Art. 3 Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la 84.610,4 lei, la care se va adăuga TVA-ul prevăzut de lege, conform Raportului de evaluare întocmit de dna Ruginosu Doinița.

Art. 4 Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilului menționat la art. 1 și să semneze la notar contractul de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil.

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 26 din 31.01.2019 se revocă.

Art. 6 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU