HCL nr. 126 din 30.05.2019

0
HCL nr. 126 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 126 din 30.05.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 147 din 27.11.2012, privind Regulamentul de organizare și funcționare al „BAZINULUI DE ÎNOT” din Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9995 din 23.05.2019 înaintată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 9996 din 23.05.2019 al C.S.M. Roman;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație a C.S.M. Roman nr. 44/23.05.2019 şi luând în considerare dispoziţiile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, precum şi cele ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

Văzând avizul favorabil nr. 33 din 30.05.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 126 din 30.05.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ”c” şi alin. 7, lit. ”c”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 7, alin. 1, punctul 2, care va avea următorul conținut: „2. Alți beneficiari:

 1. utilizarea bazinului este permisa, in afara orelor rezervate pentru iniţierea şcolarilor, conform programului, pentru ore de agrement
 2. persoanele încadrate cu grad de handicap grav sau accentuat au acces gratuit, pe propria răspundere, pentru activități de înot sau recuperare medicală, în afara orelor rezervate pentru iniţierea şcolarilor, cu respectarea următoarelor condiții:
  • cerere aprobată de Directorul CSM Roman
  • certificat de încadrare în grad de handicap – grad „grav” sau „accentuat”
  • scrisoare medicală cu recomandarea medicului pentru activitatea de înot sau recuperare medicala prin înot
  • în situația în care persoana cu grad de handicap necesită însoțitor, accesul va fi gratuit și pentru acesta, însoțitorul urmând să declare în scris asumarea răspunderii pentru activitatea desfășurată cu aceasta la Bazinul de Înot.

(1) Intrarea în bazin se face pe baza:

 1. tabelelor, vizate de conducerea unităţilor de învăţământ, în cazul orelor de înot didactic;
 2. biletelor de intrare sau abonamentelor.

(2) Variantele de legitimaţii, bilete, abonamente accesul la baza sportivă sunt realizate de administrator, în baza tarifelor aprobate de către Consiliul Local Roman.

(3) Accesul cu autovehicule în parcare este permisă numai în limita locurilor destinate parcării, fără blocarea căilor de acces.

(4) Insotitorii beneficiarilor au acces numai la tribuna (spaţiul de aşteptare) si la grupurile sanitare, cu exceptia insotitorilor copiilor minori (cu vîrsta de până la 14 ani) carora le este permis accesul şi la vestiare.

(5) Beneficiarii au obligatia de a preda legitimatiile la intrare/abonamentele personalului de deservire si paza.

(6) Competiţiile, programul de pregătire şi manifestările sportive au prioritate faţă de abonamentele pentru public , momentul şi durata de desfăşurare a acestora fiind afişate şi comunicate în prealabil.

(7) Este interzis accesul in tinuta de strada pe suprafetele destinate exclusiv desfasurarii activitatii sportive, dusuri sau alte spatii marcate in acest sens.

(8) Beneficiarul este obligat sa foloseasca dusurile inainte de intrarea in apa.

(9) Beneficiarii sunt obligati sa pastreze curatenia si ordinea in incinta bazei sportive

(10) Este interzis accesul minorilor (cu vîrsta de până la 14 ani) neinsotiti sau nesupravegheati in bazin.

(11) Beneficiarii activităţilor organizate în baza sportivă sunt obligaţi sa foloseasca culoarele pentru inot corespunzatoare gradului propriu de performanta.

(12) Beneficiarii sunt obligati, in cazul in care la ora respectiva exista culoare rezervate, sa foloseasca numai culoarele de inot libere. Culoarele rezervate vor fi afişate la poartă pentru informarea beneficiarilor.”

Art. 2 Se aprobă modificarea art.203 din anexa nr. 1 la HCL 147/ 2012 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Bazinului de Înot, care va avea următorul cuprins:
„Art. 203 Beneficiarii serviciilor de saună sunt sportivii legitimați ai asociațiilor sau cluburilor sportive, cu viza sportivă la zi, și care au 16 ani împliniți.”

Art. 3 Se aprobă modificarea art. 26 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147/2012 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Bazinului de Înot, care va avea următorul conținut:

 

TIP TARIF
INDIVIDUAL AGREMENT 12 lei / ora
DIDACTIC 17 lei/ședința
ACCES GRUP ÎNOT DIDACTIC GRUP FORMAT DIN MINIM 10 PERSOANE 15 lei /persoană
ABONAMENT AGREMENT INDIVIDUAL 100 lei / 10 ședințe
DIDACTIC INDIVIDUAL 150 lei / 10 ședințe
ABONAMENT VALABIL MAXIM 3 LUNI AGREMENT INDIVIDUAL 270 lei / 30 ședințe
DIDACTIC INDIVIDUAL 420 lei / 30 ședințe
ABONAMENT VALABIL MAXIM 6 LUNI AGREMENT INDIVIDUAL 520 lei / 60 ședințe
DIDACTIC INDIVIDUAL 820 lei / 60 ședințe
ABONAMENT VALABIL MAXIM 12 LUNI AGREMENT INDIVIDUAL 1000 lei / 120 ședințe
DIDACTIC INDIVIDUAL 1600 lei / 120 ședințe
*TAXĂ ÎNCHIRIERE CULOAR 100 lei / maxim 10 persoane/60 minute
TAXĂ ACCES ÎNSOȚITORI 1 leu/ persoană (este inclusă o singură pereche de acoperitori pantofi)
TAXĂ DETERIORARE/ PIERDERE BRĂȚARĂ DE ACCES 50 LEI

*Se pot închiria un maxim de două culoare simultan.”

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, precum şi autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU