HCL nr. 128 din 30.05.2019

0
HCL nr. 128 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 128 din 30.05.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii finanțate din bugetul local si a listei de investitii la Spitalul Municipal de Urgenta Roman, pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9925 din 23.05.2019 iniţiată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 53 din 30.05.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 128 din 30.05.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, art. 45. alin. 2, lit. „a”, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2019 conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții – conform anexei nr. 2;

Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman – conform anexei nr. 4.

Art. 5 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU