HCL nr. 119 din 17.05.2022

0
HCL nr. 119 din 17.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 119 din 17.05.2022
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI:
„Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete în Municipiul Roman” în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând proiectul de hotărâre nr. 33867 din 16.05.2022 și referatul de aprobare nr. 33872 din 16.05.2022 înaintate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 33880 din 16.05.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor,

Văzând avizul de legalitate nr. 34128 din 17.05.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 69 din 17.05.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 133 din 17.05.2022 al Comisiei juridice.

Având în vedere următoarele:

  • prevederile O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și
    reziliență;
  • prevederile H.G. nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliența, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar
    României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b”, “c” și lit. ”d”, alin. 4, lit. “a”, alin. 6, lit. “c” și alin.7 lit “k”, art. 136, alin.1 și alin.8, art, 196 alin.1, lit. ”a”, art. 139, alin. 3, lit. „d”, și art. 243 alin.1 lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă proiectul „Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete în Municipiul Roman” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV – Coeziune socială, Componenta 10 – Fondul Local, Obiectivul de investiții I.4 Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de planificare urbană.

Art. 2. Se aprobă depunerea proiectului: „Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete în Municipiul Roman”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Apelului de proiecte din COMPONENTA 10 – Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Art. 3. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției „Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete în Municipiul Roman” conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă descrierea sumară a investiției privind proiectul „Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete în Municipiul Roman”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului în cuantum de 860.000 euro (fără TVA) respectiv 4.232.522,00 lei (fără TVA)/ 5.037.891,18 (cu TVA) la cursul Inforeuro aferent lunii mai a anului 2021, 1 euro = 4,9227 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 100% a cheltuielilor eligibile. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 10 – Fondul Local – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării „Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete în Municipiul Roman” vor fi susținute din bugetul local al UAT Municipiul Roman.

Art. 7. Se împuterniceşte domnul Leonard ACHIRILOAEI, Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, toate documentele necesare depunerii, precontractării şi contractării proiectului.

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;
  • Direcției tehnice și de investiții – Serviciul Managementul Proiectelor Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0