HCL nr. 118 din 17.05.2022

0
HCL nr. 118 din 17.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 118 din 17.05.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 78 din 28.04.2022 privind încheierea unui Acord de colaborare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 33664 din 13.05.2022 și referatul de aprobare nr. 33665 din 13.05.2022 iniţiate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 33683 din 16.05.2022 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 34128 din 17.05.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 13 din 17.05.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 132 din 17.05.2022 al Comisiei juridice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (7), lit. „d”, lit. „e” și lit. „f”, alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum și ale art. 139, alin. (3), lif. „f”, art. 140 și ale art. 196,
alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei la H.C.L. nr. 78 din 28.04.2022 privind încheierea unui Acord de colaborare, după cum urmează:
Capitolul III, art. 3.2., alin. 2 va avea următorul cuprins:
-„pentru realizarea spectacolelor de divertisment, pentru terasele de alimentație publică și zonele comerciale, este necesară blocarea temporară a circulației rutiere pe Bulevardul Roman Mușat, de la intersecția cu str. Bogdan Dragoș până la intersecția cu str. C. Dobrogeanu Gherea, zilnic, începând de vineri, 20 mai 2022 până duminică, 22 mai 2022, în intervalul orar 15:00 – 24:00, precum și blocarea permanentă a str. Libertății, de la intersecția cu str. Unirii până la intersecția cu Bulevardul Roman Mușat.

Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei C la Acordul de colaborare – Anexă la H.C.L. nr. 78 din 28.04.2022, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 78 din 28.04.2022 rămân neschimbate.

Art. 4. Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0