HCL nr. 110 din 12.05.2022

  0
  136

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE

  Nr. 110 din 12.05.2022
  privind alocarea unei sume din bugetul local
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând proiectul de hotărâre nr. 31305 din 04.05.2022, referatul de aprobare nr. 31309 din 04.05.2022 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 31359 din 05.05.2022 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare

  Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 31857 din 06.05.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 65 din 09.05.2022 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 11 din 10.05.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 124 din 09.05.2022 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,a” și „e”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum şi ale art. 139, alin. (3), lit. „a”, ale art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 50.000 lei pentru desfășurarea în bune condiții a activităților organizate cu prilejul Zilei Internaționale a copilului 2022 și achiziționarea pachetelor-cadou pentru copiii din învățământul preșcolar și din clasele pregătitoare, din municipiul Roman.

  Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

  Art. 3. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Consilier,
  Constantin Ghica

  CONTRASEMNEAZĂ,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
  Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
  Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
  Nr. total al aleșilor locali absenți 0 Abțineri 0
  Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0