HCL nr. 105 din 03.05.2022

0
HCL nr. 105 din 03.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 105 din 03.05.2022
PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI:
„Modernizarea transportului public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante – autobuze electrice” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local,
Axa I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Operațiunea I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Cordun.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând proiectul de hotărâre nr. 29572 din 27.04.2022 și referatul de aprobare nr. 29574 din 27.04.2022 înaintate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 29673 din 28.04.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor,

Văzând avizul de legalitate nr. 30532 din 02.05.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 63 din 03.05.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 118 din 03.05.2022 al Comisiei juridice.

Reținând prevederile regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a mecanismului de redresare și reziliență și a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de
aprobare a evaluării planului de redresare ți reziliență al României,

Ținând cont de prevederile Legii 231/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020, privind unele măsuri pentru elaborarea Planului
național de redresare și reziliență, necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv a prevederilor O.U.G. nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind
stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind
unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Ghidul specific Componentei 10 –
Fondul local, Operațiunea I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante),

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin. 3, lit. „d”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman în cadrul proiectului „Modernizarea transportului public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante – autobuze electrice” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Axa I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Obiectivul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Cordun.

Art. 2. Se aprobă depunerea proiectului: „Modernizarea transportului public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante – autobuze electrice”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Apelului de proiecte din COMPONENTA 10 – Fondul Local în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în parteneriat cu Comuna Cordun.

Art. 3. Se aprobă Nota de fundamentare a proiectului „Modernizarea transportului public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante – autobuze electrice” conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă descrierea sumară a investiției privind proiectul „Modernizarea transportului public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante -autobuze electrice”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Municipiul Roman și Comuna Cordun, în vederea depunerii cererii de finanțare și implementării proiectului „Modernizarea transportului public de călători prin achiziția de mijloace de  transport nepoluante – autobuze electrice”, în cadrul Planului Național de Redresare și reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Axa I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Obiectivul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului „Modernizarea transportului public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante – autobuze electrice” în cuantum de 2.916.000 euro (fără TVA) respectiv 14.354.593,20 lei (fără TVA)/ 17.081.965,908 lei (cu TVA), la cursul Inforeuro aferent lunii mai a anului 2021, 1 euro = 4,9227 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 100% a cheltuielilor eligibile. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 10 – Fondul Local – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 7. Se aprobă susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile și/sau conexe, ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizarea transportului public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante – autobuze electrice”,

Art. 8. Se împuterniceşte domnul Leonard ACHIRILOAEI, Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, acordul de parteneriat între Municipiul Roman și Comuna Cordun, toate documentele necesare depunerii, precontractării şi contractării proiectului, precum și a contractului de finanțare aferent acestuia.

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Roman, Județul Neamț și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 10. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – dnul Leonard Achiriloaei;
  • Direcției tehnice și de investiții – Serviciul Managementul proiectelor Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 14 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 7 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0