HCL nr. 106 din 03.05.2022

0
HCL nr. 106 din 03.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 106 din 03.05.2022
privind aprobarea solicitării de constituire a unui drept de folosință gratuită, în favoarea Municipiului Roman, asupra unui teren, aferent unui tronson de drum public, aflat în proprietatea județului Neamț
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 30507 din 02.05.2022 și referatul de aprobare nr. 30510 din 02.05.2022 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 30315 din 02.05.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 30532 din 02.05.2022 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 32 din 03.05.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 119 din 03.05.2022 al Comisiei juridice;

Ținând cont de prevederile art. 861, alin. (3), art. 874, alin. (l), ale art. 2147- 2157 din Legea nr. 287/2009R privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 108, lit. ”d”, ale art. 129, alin. (2), lit. ”c” coroborat cu alin. (6), lit. ”a”, ale art. 297, lit. ”d” și ale art. 349-353 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Consiliului Județean Neamț cu numărul 10199 din 21.04.2022, înregistrată la Municipiul Roman sub numărul 29115 în 26.04.2022 prin care ni se comunică propunerea de constituire a unui drept de folosință gratuită asupra terenului .

În temeiul art. 139, alin. (2), lit. ”g” și ale art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. (1) Se solicită constituirea unui drept de folosință gratuită în favoarea Municipiului Roman, asupra terenului în suprafață de 3887 mp având categoria de folosință ”drum”, aferent unui tronson de drum public (str. Plopilor – cotă – parte din Artera ocolitoare Roman Est), în lungime de 340 m, proprietatea publică a județului Neamț, înscris în cartea funciară 54948-Roman, cu valoarea de inventar de 37.892,81 lei.
(2) Constituirea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului prevăzut la alin. 1, se face în vederea reabilitării și modernizării traseului de drum care tranzitează Artera ocolitoare Roman-Est, pe perioada implementării proiectului „Anghel Saligny”.

Art. 2. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, Consiliului Județean Neamț, precum și persoanelor și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 14 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 7 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0