HCL nr. 103 din 26.05.2020

0
HCL nr. 103 din 26.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 103 din 26.05.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 25/31.01.2019 privind aprobarea cuantumului chiriilor nominale pentru locuințele situate în municipiul Roman și aprobarea unor contracte cadru

Examinând referatul de aprobare nr. 9708 din 20.05.2020 iniţiat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 9709 din 20.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Luând în considerare cererea Direcției Municipal Locato înregistrată în instituția noastră sub nr. 9298/14.05.2020, prin care se solicită modificarea art. 8, teza II din H.C.L. nr. 25 din 31.01.2019;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 9728 din 20.05.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 23 din 22.05.2020 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 104 din 22.05.2020 al Comisiei Juridice;

În conformitate cu prevederile art. 44 şi cele art. 45 din Legea nr. l14/1996 privind locuinţele, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 precum şi cele ale art. 25 din H. G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Cap. III, art. 26, ale art. 27 şi art. 28 din O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabiliea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, ale art. 20, alin. 2, lit.”b”, alin.3 şi alin. 4 al Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale cap. V – Contractul de locaţiune din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile art. 8, alin. (9) din Legea 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. „d” și alin. (7) ale art. 139, ale art. 140, alin. 1 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 8, teza II din H.C.L. nr. 25 din 31.01.2019, care va avea următorul conținut:
„ titularul, împreuna cu membrii majori din familie, fără a fi salariați, fără a fi beneficiar de ajutor social, ajutor de somaj sau alte drepturi sociale, prezintă acte din care rezultă venituri sub valoarea salariului minim pe economie”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 25 din 31.01.2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU